Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Leniar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GAMA Dorota Leniar, ul. płk. Leopolda Lisa-Kuli, nr 19, lok. 1.27, 35-025 Rzeszów, adres mailowy: leniardorota@gmail.com.

 1. Cele przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji klientów, przeprowadzenia procesu diagnostycznego i terapeutycznego, wydania opinii, bądź stosownej dokumentacji po przeprowadzonym procesie diagnostycznym i terapeutycznym oraz w celu marketingu i promocji, na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) lub w art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia ochrony danych

 1. Podstawa przetwarzania:

Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez GAMA Dorota Leniar obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa oraz na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w określonym wyżej celu i zakresie.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu terapeutycznego i ustania ich przydatności po tym procesie w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, do czasu wykonania łączącej umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 2. sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś w przypadku celów przetwarzania nieobjętych umową podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowa

 3. odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

 4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy z administratorem lub na podstawie przepisów prawa.

X. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.