Dane osobowe

Szanowni Państwo,

informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Dorota Leniar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GAMA Dorota Leniar, pl. Śreniawitów 9/2, 35-032 Rzeszów, adres mailowy: kontakt@gama.rzeszow.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu, prowadzenia ewidencji klientów, przepro­wadzenia procesu diagnostycznego i terapeutycznego, wydania opinii, bądź stosownej dokumentacji po prze­prowadzonym procesie diagnostycznym i terapeutycznym

– na podstawie umowy (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu,datę urodzenia adres e-mail, ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia) adres zamieszkania;

– na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (artykuł 9 ust. 2 lit. a RODO) – dane o stanie zdrowia, rodzinie, pracy, itp.

 1. Okres przechowywania danych osobowych i prawa osób, których dane dotyczą:

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia procesu terapeutycznego i ustania ich przydatności po tym procesie w związku prowadzeniem działalności gospodarczej, do czasu wykonania łączącej umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. (np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków podatkowych: wystawianie faktur za wykonane usługi). Podstawę prawną przetwa­rzania w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Podanie da­nych jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania dokumentacji określony jest w przepisach prawa i wynosi co do zasady 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  2. sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe,

  3. żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:

    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane;

    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podsta­wą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

  5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych

  6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania da­nych osobowych na podstawie umowy z administratorem lub na podstawie przepisów prawa. W celu pra­widłowej realizacji usług podane dane będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następu­jącym podmiotom:

  1. firmie księgowej – w razie konieczności wystawienia faktury (tylko w zakresie niezbędnym do jej wysta­wienia)
  2. firmie hostingowej – w razie kontaktu z klientem poprzez email
  3. firmie Handlosfera.pl Sp. z o.o. (Gutkowo 79a, 11-041 Olsztyn) – właścicielowi oprogramowania Asysto.pl – jedynie w zakresie niezbędnym do dokonania rezerwacji wizyt oraz wysyłki powiadomień i przypomnień o wizytach.

 2. Inne informacje

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, zaś w przypadku celów przetwarzania nieobjętych umową podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi (np. terapii).

Podane dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą także profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organi­zacji międzynarodowych.

W przypadku gdy pacjentem jest osoba niepełnoletnia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez opiekuna prawnego obejmuje dane opiekuna prawnego i dziecka.